Algemene voorwaarden

Disclaimer en algemene voorwaarden 

De informatie op onze website is met zorgvuldigheid samengesteld. Onwaarts wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. 

Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst. 

Offerte, overeenkomst en bevestiging 

Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbieding- en gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen. De opdrachten worden automatisch bevestigd wanneer de opdrachtgever een bestelling plaats via onze website of als de opdrachtgever onze order formulier ondertekend. Indien een bestelling niet via de website geschied, zal een opdracht bevestigd zijn na goedkeuring van de opdrachtgever via post, e-mail of telefoon. 

Oplevering 

De uiteindelijke oplevering van onze diensten kan enkele werkdagen in beslag nemen wanneer de opdrachtgever geen tijdige reactie geeft. Onwaarts behoudt zich het recht voor om de aangegeven oplevering- stermijn te verlengen ten tijde van drukte of andere omstandigheden. Oplevering van bestanden zal alleen geschieden indien de betalingsverplichting door de opdrachtgever is nagekomen. 

De uitvoering van de overeenkomst 

Uitvoeren opdracht De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdracht- gever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 

Copyright, gedeponeerde merken 

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Onwaarts worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Onwaarts is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of logo en Onwaarts kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. 

Gebruik en licentie 

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerp- en) en websites te gebruiken:
– Als er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken. 

– Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd. De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. De copyright rechten worden dan ook schriftelijk overgedragen aan de klant. Onwaarts behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar websites in de portfolio. Onderdelen van ontwerpen kunnen daarnaast door Onwaarts gebruikt worden in toekomstige ontwerpen. 

Uitblijven van betaling 

Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering van de bestanden uitblijft, zal Onwaarts de factuur uit handen geven aan ons incassobureau. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten)gerechtelijke, incasso en overige kosten aan u worden doorberekend. 

Wijzigingen 

Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Auteursrecht & Intellectueel eigendom 

Het auteursrecht van alle door Onwaarts ontwikkelde grafische uitingen (ontwerpen) en websites ligt volledig bij Onwaarts. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Onwaarts worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden. Onwaarts is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden. 

Opzegging 

In geval van tussentijdse opzegging heeft Onwaarts naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden. Onwaarts heeft besloten deze kosten op maximaal 75% van het geoffreerde bedrag stellen en dekken de administratieve kosten die zijn gemaakt. Nadat 3 ontwerp-rondes zijn doorlopen is het opzeggen van de overeenkomst niet meer mogelijk. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij. 

Betaling 

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door Onwaarts gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdracht- gever. Na ondertekenen van tarievenlijst/offerte krijgt dit een status van een contract. Vanaf dat moment is er overeenkomst voor de aangevinkte dienst gesloten tussen de Partij 2 en Onwaarts en is Partij 2 betalingsverplicht. 

Hosting en Domeinregistratie 

Domeinnaam en hosting worden via een externe partij aangevraagd en/of aangemaakt. Onwaarts is niet aansprakelijk voor eventuele storingen of problemen veroorzaakt door deze externe partij. 

Aansprakelijkheid 

Onwaarts is niet aansprakelijk voor:
1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdracht- gever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Onwaarts.
4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneem- baar zijn geweest.
5. Onwaarts is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.